Helsingin Navigaattorit
4.12.2018

Pieni navigointisanasto

DGPS
Lyhenne sanoista differential GPS. GPS-järjestelmän paikannustarkkuutta parantava järjestely, jossa lasketaan satelliittikohtaiset differentiaalikorjaukset kiinteällä vertailuasemalla. Korjaukset lähetetään radioteitse lähialueen DGPS-vastaanottimiin. Järjestelmän merkitys on vähentynyt sen jälkeen, kun GPS-järjestelmän paikannustarkkuuden tahallinen heikentäminen poistettiin käytöstä. Vertaa EGNOS ja WAAS.
eksymä
Maan magneettikentän ja kompassin näyttämän kulmaero. Eksymää aiheuttavat muun muassa kompassin läheisyydessä olevat magneettiset esineet ja sähkölaitteet. Eksymä muuttuu aluksen kulkusuunnan mukaan. Lyhenne eks. Englanniksi deviation.
eksymätaulukko
Kompassiyksilölle laadittu taulukko, jossa esitetään sen eksymät aluksen eri kulkusuunnilla.
eranto
Meridiaanin ja maan magneettikentän kenttäviivan välinen kulma. Alueellinen vakio, joka veneillessä voidaan olettaa päivän matkan aikana vakioksi. Lyhenne er. Englanniksi variation, synonyymi magnetic declination.
EGNOS
Lyhenne sanoista European Geostationary Navigation Overlay Service. GPS-järjestelmän paikannustarkkuutta Euroopassa parantava järjestely, jossa lasketaan GPS-satelliittien lähetteelle differentiaalikorjaukset useilla vertailuasemilla. EGNOS-satelliitti lähettää GPS:n satelliittikohtaiset korjaukset GPS-signaalina WAAS-yhteensopiville GPS-vastaanottimille. Toimii kuin WAAS Amerikassa.
EUREF-FIN
Suomalaisen sinisen merikartan koordinaattijärjestelmä: Euraasian mannerlaattaan sidotun yleiseurooppalaisen EUREF-koordinaattijärjestelmän suomalainen toteutus. Navigoinnin kannalta se on sama kuin WGS-84.
Galileo
Eurooppalainen satelliittipaikannusjärjestelmä.
Glonass
Venäläinen satelliittipaikannusjärjestelmä.
GPS
Navstar Global Positioning System, eräs satelliittipaikannusjärjestelmä. Vastaanotin määrittää sijaintinsa järjestelmän satelliittien lähettämien signaalien perusteella. Vertaa Glonass ja Galileo.
hyrräkompassi
Hyrräkompassin toiminta perustuu vapaasti ripustetun hyrrän ominaisuuteen säilyttää pyörimisakselinsa suunta. Hyrräkompassin virheet ovat vauhtivirhe ja ballistinen virhe.
INT-merikartta
Merikartta kuten se tänä päivänä ymmärretään. Kansainvälisen merikarttajärjestö IHO (International Hydrographic Organisation) on standardoinut merikartalle kuvaustavat, symboliikan ja koordinaatiston WGS-84. Aiemmin käsitteellä erotettiin tuleva kartta ulkonäöltään huomattavasti poikenneista kansallisista merikartoista. Nykyisestä ja vanhasta merikartasta käytetään nimiä sininen ja vihreä merikartta.
isoympyrä
Pallon pinnan ja sen keskipisteen kautta kulkevan tason leikkaus. Isoympyrä jakaa pallon kahteen yhtä suureen puoliskoon. Pallon pinnan ja muun kuin sen keskipisteen kautta kulkevan tason leikkaus on pikkuympyrä.
kaapelinmitta
Meripeninkulman kymmenesosa.
keulakulma
Kohteen suuntima mitattuna joko oikealle tai vasemmalle kölilinjasta. Oikeanpuoleinen keulakulma on täsmälleen sama kuin keulasuuntima. Kun vasemmanpuoleinen keulakulma ymmärretään negatiiviseksi, toimii sekin kuin keulasuuntima. Vasemmanpuoleinen keulakulma lyhennetään joskus vkk.
keulasuuntima
Kohteen suuntima mitattuna myötäpäivään kölilinjasta. Lyhenne kk.
KKJ
Kartastokoordinaattijärjestelmä. Vanheneva kansallinen koordinaattijärjestelmämme, jota käytettiin vihreissä merikartoissa.
kompassi
Mittauskoje, jolla määritetään aluksen suunta tai kohteen suuntima. Kompasseja on monenlaisia: magneettikompassi, hyrräkompassi ja erilaisia sähköisiä kompasseja.
kompassissuunta
Kompassin lukema ohjailupiirun kohdalta eli kompassin antama suunta. Aluksen kölilinjan ja magneettikentän kenttäviivan välinen kulma. Jotta kompassisuunta olisi merkittävissä merikartalle, täytyy huomioida sekä eksymä että eranto. Lyhenne KS. Englanniksi compass course.
kompassisuuntima
Kompassista luettu kohteen suuntima. Se ei ole suoraan merkittävissä merikartalle: eksymä ja eranto on huomioitava. Lyhenne ks. Englanniksi compass bearing.
koordinaattijärjestelmä
Globaalin 3-ulotteisen koordinaatiston "ripustus" eli origon paikka, akselien suunnat ja mittakaava. Periaatteessa kaikkien navigointiin liittyvien koordinaatistojen origo on maapallon massakeskipisteessä; käytännössä kaikki maapallon osat kelluvat ja pysyvät koordinaatit on sidottu maan pintaan, mannerlaattaan. Saman paikan koordinaatit poikkeavat eri koordinaattijärjestelmissä jopa satoja metrejä. Englanniksi datum.
kronometri
Aluksen mahdollisimman tarkka kello. Tähtitieteellisessä paikanmäärityksessä tarvitaan kellonaikaa sekunnin tarkkuudella.
käsisuuntimakompassi
Käsivaralta suuntimiseen tehty pieni ja kevyt mittauskoje. Sitä on käytettävä mahdollisimman häiriöttömässä paikassa, jotta mitattu kompassisuuntima vastaisi magneettista suuntimaa (koska eksymä on mittauskohtainen).
latitudi
Paikan maantieteellinen leveys. Sijainnin pallokoordinaattiesityksen pohjois–eteläsuuntainen komponentti, kaari meridiaania pitkin päiväntasaajasta pohjoiseen tai etelään.
loki
Aluksen matka- ja nopeusmittari, mittaa normaalisti venekäytössä nopeutta veden suhteen. Englanniksi log, "halko" aluksen nopeus [solmua] on kaksi kertaa aluksen pituus [m] jaettuna keulasta veteen heitetyn esineen ohitusajalla [s].
loksodromi
Aluksen kulkuviiva liikuttaessa kompassin avulla. Loksodromi leikkaa meridiaanit vakiokulmassa ja kuvautuu Mercator-kartalla suorana viivana. Maapallon pinnalla se on spiraalin muotoinen, loputtomasti napaa lähenevä käyrä. Englanniksi rhumb line.
longitudi
Paikan maantieteellinen pituus. Sijainnin pallokoordinaattiesityksen itä-länsisuuntainen komponentti, kaari nollameridiaanista itään tai länteen.
magneettikompassi
Vanhin ja yleisin kompassi. Sen toiminta perustuu maan magneettikentän kenttäviivan suunnan mittaamiseen. Magneettikompassi ei siis näytä suoraan kartalle merkitsemiskelpoista maantieteellistä suuntaa, vaan magneettikentän suuntaa kompassin paikassa. Korjaukset maantieteellisen suuntakulman laskemiseksi ovat eksymä ja eranto.
magneettinen suunta
Aluksen kölilinjan ja magneettisen pohjoissuunnan välinen kulma. Lyhenne MS. Englanniksi magnetic course.
magneettinen suuntima
Kohteen suuntiman ja havaitsijan magneettisen pohjoissuunnan välinen kulma. Lyhenne ms. Englanniksi magnetic bearing.
matka pohjan suhteen
Matka reittipisteestä toiseen. Lyhenne MPS.
meridiaani
Maapallon pituuspiiri. Maantieteellisten napojen ja valitun pisteen kautta kulkeva isoympyrän puolikas. Paikan maantieteellisen pituuden ilmoittamiseksi on sovittava peruslinja eli nollakohta. Kansainvälisesti on sovittu, että nollameridiaani kulkee Lontoon Greenwichin kautta.
meripeninkulma
Pituuden mittayksikkö, maapallon isoympyrän kaariminuutti eli 1/21600. Metriset pituusyksiköt muunnetaan karkeasti meripeninkulmiksi jakamalla niiden lukuarvo [m] luvulla 1852 (185 m=0.1 mpk). Lyhenne mpk. Englanniksi nautical mile.
nopeus pohjan suhteen
Lopullinen kulkunopeus, kun huomioidaan virran vaikutus. Lyhenne NPS. Englanniksi speed over ground.
nopeus veden suhteen
Nopeus, jota kuljetaan vedessä. Jos liikutaan virtaavassa vedessä, eroaa nopeudesta pohjan suhteen. Lyhenne NVS.
päivämääräraja
Pituuspiiriä 180° mukaileva raja, jota itään päin ylitettäessä kelloa siirretään 24 h taaksepäin ja länteen päin ylitettäessä 24 h eteenpäin. Kellonaika voidaan aina laskea yleisajan avulla, jolloin ei tarvitse muistella mihin suuntaan vuorokautta vaihdetaan. Englanniksi international date line.
päiväntasaaja
Maapallon pyörimisakselia vastaan kohtisuora isoympyrä, joka jakaa maapallon pohjoiseen ja eteläiseen pallonpuoliskoon. Englanniksi equator.
selective availability
GPS-järjestelmän tahallinen paikannustarkkuuden heikentäminen poistettiin käytöstä vuonna 2000.
sekstantti
Optinen kulmanmittauskoje. Välttämätön tähtitieteellisessä paikanmäärityksessä mitattaessa taivaankappaleen korkeutta. Hyvä apuväline rannikolla liikuttaessa kohteiden välisten vaakakulmien mittaukseen.
sininen merikartta
Merenkulkulaitoksen tuottama INT-merikartta. Sinisten merikarttojen koordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN. Matala vesi on merkitty sinisellä värillä ja maa-alueet kellertävällä. Merenkulkulaitos on julkaissut sinisiä merikarttoja vuodesta 2003.
solmu
Nopeuden yksikkö, meripeninkulma tunnissa. Sääilmoituksissa käytetty tuulen nopeus muunnetaan karkeasti solmuiksi kertomalla lukuarvo [m/s] kahdella (5 m/s=10 solmua). Englanniksi knot.
suunta
Aluksen kölilinjan asentoa (tosisuunta, magneettinen suunta ja kompassisuunta) tai sen kulkusuuntaa (suunta pohjan suhteen ja suunta veden suhteen) kuvaava suure.
suunta pohjan suhteen
Suunta reittipisteestä toiseen. Lyhenne SPS. Englanniksi course over ground.
suunta veden suhteen
Suunta, johon ohjataan virtaavassa vedessä, jotta kuljettaisiin haluttuun suuntaan pohjan suhteen. Lyhenne SVS.
suuntima
Havaitsijan ja havaittavan kohteen kautta kulkevan isoympyrän kaari. Suureena suuntima ilmoitetaan havaitsijan suuntakulmana joko maapallon suhteen (tosisuuntima, magneettinen suuntima ja kompassisuuntima) tai aluksen suhteen (keulasuuntima ja keulakulma).
suuntiminen
Havaittavan kohteen suuntiman mittaus.
tosisuunta
Aluksen kölilinjan asento mitattuna myötäpäivään maantieteellisestä pohjoissuunnasta. Lyhenne TS. Englanniksi (true) course.
tosisuuntima
Kohteen suuntima mitattuna myötäpäivään maantieteellisestä pohjoissuunnasta. Lyhenne ts. Englanniksi (true) bearing.
vihreä merikartta
Nykyisestä sinisestä merikartasta sekä ulkonäöltään että koordinaattijärjestelmältään KKJ huomattavasti poikkeava vanhentunut kansallinen merikarttastandardi. Merenkulkulaitos aloitti vuonna 2003 karttojen uudistamisen lopettaen "vihreiden" karttojen tuotannon. Merialueen kartat ovat jo kaikki "sinisiä", mutta osasta sisävesiä tuorein saatavilla oleva kartta on edelleen "vihreä".
yleisaika
Nollameridiaanin keskiaurinkoaika. Englanniksi universal time.
WAAS
Lyhenne sanoista Wide Area Augmentation Service. GPS-järjestelmän paikannustarkkuutta Amerikan mantereella parantava järjestely, jossa lasketaan GPS-satelliittien lähetteelle mannerkohtaiset differentiaalikorjaukset useilla maa-asemilla. WAAS-satelliitti lähettää GPS:n satelliittikohtaiset korjaukset GPS-signaalina WAAS-yhteensopiville GPS-vastaanottimille. Euroopassa vastaava järjestely on EGNOS. Vertaa DGPS.
WGS-84
Lyhenne sanoista World Geodetic System 1984. GPS-järjestelmän käyttämä koordinaattijärjestelmä (vertaa EUREF-FIN ja KKJ).