Helsingin Navigaattorit
14.12.2013

Helsingin Navigaattorien säännöt

Yhdistyksen nimi on Helsingin Navigaattorit ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran tarkoituksena on edistää navigaatioharrastusta ja -taitoa ja kehittää ja edistää veneurheilua järjestämällä jäsenilleen tilaisuuksia tietojen ja taitojen soveltamiseen toimeenpanemalla kursseja, käytännön harjoituksia sekä järjestämällä purje- ja moottorivenekilpailuja ja ylläpitämällä Helsingin Navigaattoreiden Veneilykoulua.

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Navigaatioliittoon ja muihin keskusliittoihin, joiden toiminta on seuran tarkoitusten mukainen.

Seuran jäsenet ovat kunniajäseniä, varsinaisia jäseniä, opiskelevia jäseniä sekä kannattajajäseniä.

Kunniajäseneksi
voi seura hallituksen esityksestä kokouksessaan äänten 3/4 enemmistöllä kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut seuran tarkoitusperien hyväksi.
Varsinaiseksi jäseneksi
hallitus voi hyväksyä jokaisen, joka on suorittanut Suomen Navigaatioliiton hyväksymän saaristo- tai rannikkonavigaatiotutkinnon.
Opiskelevaksi jäseneksi
hallitus voi hyväksyä henkilön, joka osallistuu käynnissä oleville navigaatiokursseille. Ellei opiskeleva jäsen vuoden kuluessa liittymisestään ole suorittanut navigaatiotutkintoa, lakkaa hänen jäsenyytensä hallituksen päätöksellä.
Kannattajajäseneksi
voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka vuosittain suorittaa varsinaisen jäsenen vuosimaksun kaksikymmenkertaisena.

Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Varsinaiset jäsenet ja opiskelevat jäsenet maksavat seuran vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Liittyessään jäseneksi maksetaan vuosikokouksen määräämä kertakaikkinen liittymismaksu.

Seuran kokouksissa kaikilla jäsenillä paitsi opiskelevilla jäsenillä on äänioikeus.

Hallituksella on oikeus yksimielisellä päätöksellään erottaa seuran jäsen, joka on rikkonut sääntöjä vastaan. Erotetulle on ilmoitettava erottamispäätöksestä kirjatulla kirjeellä. Erotetulla on oikeus 30 päivän kuluessa siitä, kun hän sai tiedon päätöksestä, kirjallisesti saattaa asia seuran kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekemiseen vaaditaan 3/4 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta. Tällä perusteella erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saattaa erottamispäätöstä seuran kokouksen ratkaistavaksi.

Seuran hallitukseen kuuluu kommodori puheenjohtajana sekä vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä, jotka puheenjohtajaa lukuunottamatta valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Näistä puolet eroaa vuosittain, ensin arvan perusteella, sitten järjestyksen mukaan. Erovuorossa olevat voidaan valita uudestaan.

Hallituksen tehtävänä on

 1. keskuudestaan valita varapuheenjohtaja, jota kutsutaan varakommodoriksi, ja hallituksen ulkopuolelta tai keskuudestaan nimittää sihteeri, rahastonhoitaja ja tarvittavat toimihenkilöt ja asettaa eri tarkoituksia varten toimikuntia sekä vahvistaa ohjesääntöjä ja antaa määräyksiä
 2. pitää yhteyttä 3§:ssä mainittuihin keskusliittoihin
 3. edustaa seuraa ulospäin
 4. kutsua kokoon seuran kokoukset sekä valmistaa niissä esille tulevat asiat
 5. panna täytäntöön seuran kokousten tekemät päätökset
 6. hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta
 7. hyväksyä seuran jäseniksi pyrkivät ja erottaa jäsen seurasta
 8. hoitaa jäsenluetteloa ja koota määrätyt jäsenmaksut
 9. laatia ehdotus seuran vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen
 10. hoitaa muut seuran asiat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi tai 3/4 on saapuvilla, riippuen kumpi luku on pienempi.

Seuran nimen kirjoittaa kommodori yksin tai sihteeri, rahastonhoitaja ja varakommodori aina kaksi yhdessä.

Seuran tilivuosi on 1.11.–31.10. Seuran tilit ja pöytäkirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään 10 päivää ennen vuosikokousta ja on näiden jätettävä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 3 päivää ennen vuosikokousta.

10§

Seura kokoontuu vuosikokoukseen marraskuun 15. päivän ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään 10 päivää ennen kokousta kiertokirjeellä tai ilmoituksella yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään kertomus kuluneelta toimintavuodelta
 2. esitetään tilintarkastajien lausunto ja tilit sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
 3. jaetaan kuluneen vuoden palkinnot
 4. käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 5. päätetään tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista
 6. valitaan hallitukselle puheenjohtaja
 7. valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 9. muut kokoukselle esitetyt asiat ottaen huomioon näiden sääntöjen 11§:n määräys.

Uuden hallituksen toimintakausi alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivästä.

11§

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa siinä keskusteltaviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkun asian seuran kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.

12§

Äänestykset seuran kokouksissa ovat avoimia, mikäli ei joku vaadi suljettua äänestystä. Muuten sovelletaan yhdistyslain 13§.

13§

Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää seuran kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

14§

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos seura purkautuu, on sen varat luovutettava niille rekisteröidyille keskusjärjestöille, joihin seura kuuluu jäsenenä, tai, ellei tällaista ole, käytettävä muulla tavalla meripelastustoimintaan Suomenlahdella viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

Hyväksytty kokouksessa 26.02.1986.